แอร์ประหยัดพลังงาน เบอร์ 6

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุฒิ คำประสารสามัญ
2นาย บุรินทร์ ภวภูตานนท์อุตสาหกรรม
3นางสาว พิชญาพร สุรันนาสามัญ
4นาง กมลศรี กกขุนทดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรเทพ พลหารปวส.
2นาย กุลนันท์ สุกโทนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปีเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงแม้กระทั่งปัจจุบันที่มีการพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้พลังงานน้อยลง เช่นเครื่องปรับอากาศพลังงานเบอร์5 แต่ก็ยังใช้กำลังไฟฟ้ามากอยู่ดี คณะผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะทำแอร์ประหยัดพลังงานขึ้น และผลปรากฏว่า : ประสิทธิภาพของแอร์ประหยัดพลังงานเบอร์ 6 จากการวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้เท่ากับ 1.02 A ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 224.4 W ส่วนเครื่องปรับอากาศที่นำมาเปรียบเทียบคือแอร์ขนาด 9,000 BTU ซึ่งจากการวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ เท่ากับ 3.90 A ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 858 W ซึ่งแอร์ประหยัดพลังงานเบอร์ 6 สามารถประหยัดได้ถึง 360.6 W จึงประหยัดพลังงานมากกว่าแอร์ขนาด 9,000 BTU

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้แอร์ที่สามารถให้ความเย็นเทียบเท่าแอร์ตามท้องตลาดแต่สามารถลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
1.สร้างแอร์ประหยัดพลังงานต้นแบบที่ให้ความเย็นใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ปัจจุบัน
2.ศึกษาวิธีการสร้างแอร์ที่ทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
3.ศึกษาประสิทธิภาพของการทำงานของแอร์ประหยัดพลังงาน