เครื่องสาวใยไหม

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครืองสาวใยไหมเป็นเครื่องที่สาวเส้นไหมและกรอเส้นไหมได้ในครั้งเดียวกันเส้นไหมที่สาวได้เหมาะสำหรับการใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอเท่านั้นและในเขตอำเภอคอนสาร บ้านห้วยยาง ได้มีการเลี้ยงไหมเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเครื่องสาวใยไหมขึ้นมาเพราะในการที่จะดึงใยไหมออกจากรังไหมต้องใช้รังไหมหลายๆรังนำไปต้มเพื่อที่จะละลายกาวที่ผนึกเส้นใยไหมใว้ออกจากกันจะมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดึงไหมนาน ผู้จัดทำจึงได้นำเอามอเตอร์ขนาด 12 VDC และแบตเตอรรี่ 12 VDC 5A เข้ามาช่วยในการดึงไหมออกจากรังซึ่งเป็นการทุ่นแรงของคนในการดึงไหมออกจากรัง และยังสะดวกต่อการเก็บรักษาเส้นไหมที่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสาวเส้นไหมออกจากรังได้
สามารถกรอใจเส้นไหมได้
ช่วยลดระยะเวลาในการสาวใยไหมได้
ช่วยทุ่นแรงของคนในการสาวใยไหม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชานนท์ พรมจันทึกอุตสาหกรรม
2นาย ธนชิต พลบุญอุตสาหกรรม
3นาย ต่อศักดิ์ สีเทียมเงินอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง กนกภรณ์ ไชยธงรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย กฤษฎา ท้าวพรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิริยะ สิงห์ประเสริฐปวส.
2นาย เดชาวัต เรืองเจริญปวส.
3นาย อภิสิทธิ์ นารีรัตน์ปวส.
4นาย ประหยัด ศรีสวัสดิ์ปวส.
5นาย กษิดินทร์ ดีเวียงปวส.