ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวุฒิ มกรเสนอุตสาหกรรม
2นางสาว ณิภกร ศรีเกตุสามัญ
3นาย สมบัติ เจริญสุขอุตสาหกรรม
4นาย สหยศ เจริญวัฒน์อุตสาหกรรม
5นางสาว อรยา ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศร มาระศรีปวช.
2นาย พัชรพล ตันกุลปวช.
3นาย นัฐวุฒ เชียงจันทร์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสำคัญ ที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความแปรปรวนของสภาพอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศ ระบบการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์ ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับระดับอุณหภูมิของน้ำให้เหมาะสม ทั้งในภาคการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้วิธีการนำพาความร้อนจากแผ่นเพลเทียร์ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำ สามารถนำไปใช้ในการปรับระดับอุณหภูมิของน้ำกับงานที่หลากหลายได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การควบคุมอุณหภูมิน้ำในการเลี้ยงปลา เป็นต้น มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงน้ำ เพราะ ใช้วิธีการนำพาความร้อนจากแผ่นเพลเทียร์
1.สามารถใช้ในการควบคุมอุณหภูมิน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้
2.สามารถใช้ในการควบคุมอุณหภูมิน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
3.ใช้วิธีการนำพาความร้อนจากแผ่นเพลเทียร์จึงไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงน้ำ