ครีมขีดเครื่องหนังจากเปลือกกล้วย BANANA WAX

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จึงจัดทำการวิจัยในรูปแบบของครีมขัดเครื่องหนังจากเปลือกกล้วย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และเผยแพร่เรื่องประโยชน์ของเปลือกกล้วยกับวิถีชีวิตของคนไทยให้มากยิ่งขึ้นดังข้อมูลที่กล่าวข้างต้น เปลือกกล้วยมีประโยชน์หลากหลายอย่างทั้งยังมีปริมาณมากเนื่องจากผู้คนรับประทานมาก หาซื้อได้ง่ายและยังมีต้นทุนต่ำ นำเอาสิ่งที่คนมองข้ามกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่มมูลค่าให้กับเปลือกกล้วยสร้างรายได้ในชุมชน
เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้และหาได้ง่ายนำมาใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญตินันท์ บุญมากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อันธิกา ทนงกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุวรรณา โสมะเกษตรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนากรณ์ แก้วมรกตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สิริมนต์ นฤมลสิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อทิตยา วงค์เงินปวส.
2นางสาว เกวลิน บางอ่ำปวส.
3นางสาว สุมาลี โลมาปวส.