เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พิชิตน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากประชาชนที่ประสบกับภัยน้ำท่วม ซึ่งทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในการประทังชีวิตในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ท่วมไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคหรือบริโภคได้ เพราะมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมมากับน้ำ ทำให้ไม่ปลอดภัย ดังนั้นในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้ใน การกรองน้ำสำหรับอุปโภคหรือบริโภคในสถานที่ที่ประสบกับอุทกภัย ที่ขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถนำไปใช้ได้กับพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป้นพลังงานในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พิชิตน้ำท่วม สามารถกรองน้ำที่เป็นน้ำจากแหล่งทั่วไปหรือน้ำท่วมให้สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคได้ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองน้ำให้ใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำ กรองกลิ่นและดีได้ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย สามารถใช้งานได้ในสถานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า เนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงาน
สามารถกรองน้ำจากแหล่งน้ำทั่วไปหรือน้ำที่มาจากน้ำท่วมให้สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคได้
สามารถใช้ได้ทั้งในสถานที่มีกระแสไฟฟ้าและไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทักศิลป์ ทองที่อุตสาหกรรม
2นาย หัสวาร ผลวิสุทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชนาถ พุทธาปวช.
2นางสาว รุจิรา งามลัยปวช.
3นาย ธวัชชัย อินสอนปวช.