มิเตอร์ ออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพันธ์ ทะปัญญาอุตสาหกรรม
2นางสาว จินดา ใจเจ็นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา ติ๊บปาบปวช.
2นางสาว อาภัสรา อ่อนแก้วปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในสภาวะตอนนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะทุกที่ เช่น หน่วยงานต่าง ๆ ทุกบ้านหลังคาเรือน และมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน เมื่อมีการใช้ไฟฟ้า ก็เกิดความต้องการอยากรู้ว่าใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย ช่วงไหนที่ใช้ไฟฟ้าเยอะ ช่วงไหนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน เกินไปกี่หน่วย และ สามารถทำให้รู้ว่า หน่วยงาน หรือบ้านเรือนหลังไหนที่มีไฟฟ้ารั่วไหล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ออกแบบและสร้างเครื่อง มิเตอร์ออนไลน์ “Meter Online” โดยได้สร้างมิเตอร์อัจฉริยะแสดงการใช้แสดงกำลังไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(smart phone) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ออกแบบ และสร้าง โดยใช้ Node MCU เป็นตัวส่งค่าไป Fireboard.xyz ส่งลง app Blynk ผ่าน โทรศัพท์มือถือ (smartphone) ไปยังแอพมิเตอร์ออนไลน์ “Meter Online
1. ได้มิเตอร์อัจฉริยะแสดงการใช้ปริมาณกำลังไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
2. เป็นต้นแบบของมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในอนาคตต่อไป
3. เป็นต้นแบบและแนวทางในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาต่อไป