ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกเมล่อน

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things : IoT) มาประยุกต์ใช้งานกับงานในด้านต่าง ๆ และมีหลายรูปแบบ เช่น บ้านอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะ และอื่น ๆ เป็นต้น ส่วนฟาร์มเพาะปลูกพืชอัจฉริยะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยสามารถตรวจสอบและดูแลสภาพแวดล้อมของการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการทดสอบการใช้งานระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกเมล่อนพบว่า ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดดังนี้ การกำหนดค่าความชื้นในดิน กำหนดค่าอุณหภูมิ และกำหนดค่าความชื้นสัมพันธ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกเมล่อนสามารถกำหนดค่าความชื้นในดิน กำหนดค่าอุณหภูมิ และกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติมโตของพืช ผ่านทางแอปพลิเคชัน Blynk พร้อมทั้งแจ้งการเปิดการปิดของการระบายอากาศ การให้น้ำ และการพ่นละอองน้ำ ผ่านทางหน้าต่างแอบพลิเคชั่น Blynk หน้าจอ LCD ที่ติดตั้งด้านหน้าของตัวเครื่อง และ Line กลุ่ม Smart Farm – เมล่อน (ผ่านทาง Line Notify) พร้อมทั้งนี้ระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธืภาพ
1. ประหยัดเวลาในการดูแลและบำรุงรักษาเมล่อน
2. ประหยัดทรัพยากรในการเพาะปลูกเมล่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนรัฐ อินต๊ะสารอุตสาหกรรม
2นาย ธวัชชัย จันแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชิตชัย เมืองชื่นปวช.
2นาย เมธาสิทธิ์ สีเขียวปวช.
3นาย สุรเกียรติ บัวนาคปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ ไชยสารปวช.
5นาย อดิศร เจนใจปวช.
6นาย ธนินโชตน์ ปลื้มจิตต์ปวช.
7นาย บุณพจน์ ศรีการปวช.