ระบบเเตือนภัยน้ำท่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวรรณ์ มาศทองสามัญ
2นางสาว จิรภัตน์ สระทองมอญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปภาวิน สว่างศรีปวส.
2นางสาว กุลธิดา กิมทองปวส.
3นาย ชนธัญ โพธิ์มงคลปวส.
4นาย พงศธร แสบงบานปวส.
5นาย พันธ์ชนก บูรณสุมนะปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนภัยน้ำท่วม ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากโมดูลเซนเซอร์น้ำฝนมาใช้ในการตรวจจับน้ำท่วม และระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คัดเลือกโดยการเจาะจงให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้และตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ลงมือสร้างระบบและดำเนินการทดลองใช้ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย = 4.47,S.D. = 0.50 ดี ด้านความประณีตในการสร้าง ค่าเฉลี่ย = 4.38,S.D. = 0.48 ดี ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 4.48,S.D. = 0.66 ดี ด้านคู่มือการใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 4.73,S.D. = 0.42 ดีมาก จากการศึกษาพบว่าระบบเตือนภัยสามารถใช้งานได้จริงโดยมีการแจ้งเตือนเข้าเมลล์พร้อมทั้งสามารถบอกอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและตัดสัญญาณไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล อีกทั้งยังช่วยเรื่องของการวัดความชื้นและระดับอุณหภูมิอีกด้วย หลักการทำงานของสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมจะแจ้งเตือนส่งผ่านกลุ่มไลน์หรืออีเมลล์ทำให้เราสามารถหลบภัยได้ทันท่วงที
1. ได้สิ่งประดิษฐ์ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
2. ได้นำระบบเตือนภัยน้ำท่วมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงฤดูฝน
3. ได้ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
4. สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด