กระถางจากเปลือกผลไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวรรณ์ มาศทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัดดา พาพลงามปวช.
2นางสาว คชาภรณ์ ลุนไทโยปวช.
3นางสาว อติกานต์ เจษฎาพงษ์ภักดีปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เกษตรกรในประเทศไทย ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้และพันธุ์พืชหลากหลายชนิด เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล ซึ่งในการเพาะพันธุ์พืชเหล่านี้ ชาวสวนส่วนใหญ่จะเพาะชำกล้าไม้ลงในถุงเพาะชำ หรือกระถางเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลาสติกเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะโลกร้อน จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้คิดหาวิธีนำวัสดุทางการเกษตรมาผลิตกระถางชีวภาพจากเปลือกผลไม้ เพื่อทดแทนและลดการใช้กระถางถุงและถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติก เนื่องจากผลไม้บางชนิดเปลือกไม่สามารถรับประทานได้ เช่น มังคุด ส้มโอ และทับทิม เป็นต้น จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้บริโภคทิ้งเปลือกผลไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระถางชีวภาพช่วยลดโลกร้อนสามารถปลูกลงดินได้เลย
1. ได้สิ่งประดิษฐ์กระถางจากเปลือกผลไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อน
2. ได้สูตรหรืออัตราส่วนในการทำกระถาง
3. ได้ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์กระถางจากเปลือกผลไม้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ