ที่นั่งบำบัดผู้ป่วยเส้นยึด

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยเส้นยึด จากการทำงานหรืออัมพาตจึงทำให้ต้องมีผู้ช่วยเพื่อบีบนวดให้ ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากลำบากต่อการบำบัด จึงมีการนำเอาที่นั่งบำบัดเส้นยึดมาใช้แทนแรงคนเพื่อบีบนวดบำบัดผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดของผู้ป่วยเส้นยึด ดังนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องช่วยบำบัดหรือเครื่องกำลังกาย และเพื่อความสะดวกสบายของผู้ในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ลดต้นทุนในการซื้อเครื่องออกกำลังกาย ใช้งานได้จริงตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
2.เพื่อบรรเทาอาการเส้นยึดของผู้ป่วย
1.ลดต้นทุนในการซื้อเครื่องออกกำลังกาย ใช้งานได้จริงตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
2.เพื่อบรรเทาอาการเส้นยึดของผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
2นาย อุทัย คตภูธรอุตสาหกรรม
3นาย บรรพต มหาคามอุตสาหกรรม
4นาย ศุภวุฒิ อันสนธ์อุตสาหกรรม
5นาย กิติพงศ์ ยืดยาวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมรักษ์ ยศรุ่งเรืองปวส.
2นาย วิชัย นาคนิลปวส.
3นาย ณัฐนันท์ บุลีปวส.
4นาย ธนาวุธ ปากอ้อมปวส.
5นางสาว ณัฐณิชา บัวละครปวส.
6นางสาว ภัทรียา นราพลปวส.
7นาย พัทธวรรณ จันทมูลตรีปวส.
8นาย ณัฐดนัย ภู่บัวปวส.
9นางสาว ชลดา ผาดีปวส.
10นาย ธนพนธ์ เหล่าจันทร์ปวส.