ผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ อภิบาลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทักษพร จรลองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กรรณิการ์ ครองยุติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปนัดดา อุ่นกายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริศนา พูนกระโทกปวช.
2นางสาว กัญญาณี เกษียรปวช.
3นางสาว ซาราฟิน ศักดิ์ศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป โดยจะได้ความเข้มข้นของสีน้ำแกง มีสีเข้ม และมีรสชาติที่กลมกล่อม 2) ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บ้านอิสาน All in one ผงปรุงรสอาหารกึ่งสำเร็จรูป มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ, มีข้อมูลชัดเจน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต วันหมดอายุ ส่วนประกอบ วิธีปรุง น้ำหนักสุทธิ, ความสะดวก รวดเร็ว ในการประกอบอาหาร และความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ( x = 4.80, 4.60) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่อร่อยกลมกลอม ( x = 4.00 )
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีเวลาในการประกอบอาหาร
2. สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
3. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้