สังขยามะตูม Custard Steamed in bael fruit

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุประวีณ์ แดงวันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว สุพัฒตรา มณีศรีสามัญ
3นางสาว อรษา ตะเพียนทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนนิกานต์ ชาญชิตปวช.
2นางสาว สุนิสา พันธุ์สุขปวช.
3Miss นิราวัลย์ แพงประเสริฐปวช.
4Miss นิภาวัลย์ จันทร์กระจ่างปวช.
5Miss พรจุติ เพ็งสองสีปวช.
6Miss พลอย ฟูหารปวช.
7นางสาว ทิวารัตน์ นนกระโทกปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อ ผลิตสังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้จริงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit ดำเนินการโดย นำมะตูมมาเป็นส่วนประกอบของสังขยา สังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit โดยใส่มะตูม และน้ำนมอัลมอนด์ พื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้รักสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit รับประทานคู่กับขนมปัง สามารถทานเป็นอาหารเช้า หรืออาหารว่าง ได้ และสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย
1.5.1 ได้สังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit พร้อมบรรจุภัณฑ์
1.5.2 เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
1.5.3 ทราบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสังขยามะตูม Custard Steamed in bael fuit