ภาพสวยจากกระดาษปอนด์

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยภาพสวยจากกระดาษปอนด์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อประดิษฐ์ภาพสวยจากกระดาษปอนด์ 2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลงานภาพสวยจากกระดาษปอนด์ 3.) เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยสู่เชิงพาณิชย์ การศึกษาความพึงพอใจใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 150 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจผลงานภาพสวยจากกระดาษปอนด์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.70 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ภาพสวยจากกระดาษปอนด์ เป็นการนำภาพศิลปะสมัยเก่า มาเป็นแบบร่าง นำกระดาษปอนด์ตัดเป็นเส้นขนาด 0.5 ม.ม. แล้วติดลงบนแบบ พ่นสเปรย์ และใส่กรอบ สามารถนำไปประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่ ได้อย่างสวยงาม และเป็นของที่ระลึกได้
ผลิตงานสิ่งประดิษฐ์ภาพสวยจากกระดาษปอนด์ 2. เป็นการสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย 3. เป็นแนวทางผลิตและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชัชฎาพร อ่อนกลสามัญ
2นาง จรรยาภรณ์ ยิ้มจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สิริกัญญานี อินตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นาตยา ศุภจิตรานนท์สามัญ
5นาย นุพล ไชศรีจันทร์ผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรัสวดี สุริชัยปวช.
2นางสาว สุภาวดี พานทองปวช.
3นางสาว เพชรัตน์ เมืองหลวงปวช.
4นางสาว ศุกร์พรรษา จันทร์แป้นปวช.