ดอกไม้เหล็กจากเศษกระป๋อง Iron Flower

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันส่วนใหญ่หันมาดื่มเครื่องดื่มจำพวก กาแฟสดกระป๋อง น้ำอัดลมกระป๋องเป็นจำนวนมาก หลังจากดื่มเสร็จแล้วคุณค่าของกระป๋องคือการชั่งกิโลขายหรือกลายเป็นขยะที่ทิ้งเปล่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะกระป๋องเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าขยะกระป๋องสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โยการนำมารีไซเคิล ซึ่งการรีไซเคิลหมายถึง การจัดการวัสดุที่เหลือใช้กำลังจะกลายเป็นขยะ โดยการนำกลับมาแปรรูปหรือแปรสภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นการนำเอาของเหลือใช้มาแปรรูปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่ นำไปเป็นของมอบในงานที่ระลึกต่างๆได้
ใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม เป็นการนำเอาขยะที่เหลือใช้มาแปรูสภาพให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างเป็นรายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนิวัฒน์ ชมเชยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิตรลดา สีผาปวช.
2นางสาว อมินตรา ศรีบุษย์ปวช.
3นางสาว จริยา บุตรศรีปวช.
4นางสาว วราพร เขียวพวงปวช.