น้ำมันมะกรูด

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาน้ำมันมะกรูด 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริโภคในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีผลต่อการพัฒนาน้ำมันมะกรูด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรอำเภอ โพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 1การผลิตน้ำมันมะกรูดประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1ด้านราคา 2ด้านคุณภาพ 3ด้านบรรจุภัณ์ 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีต่อความพึงพอใจต่อการผลิตน้ำมันมะกรูด อยู่ในระดับที่ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้บำรุงเส้นผม และหนังศรีษะ
ใช้บำรุงผิวกายตามจุดหยาบกร้าน
1.เป็นแนวทางในการต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต
2.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร
3.ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
4.เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรณา โสมะเกษตรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สิริมนต์ นฤมลสิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุดารัตน์ จันทสมิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนากรณ์ แก้วมรกตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง อันธิกา ทะนงกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อักษรสวรรค์ ชูเมืองปวส.
2นางสาว กรรณิการ์ จักกะวานน้อยปวส.
3นางสาว ชิดชนก จันทร์เถื่อนปวส.
4นางสาว สุพัตรา เหล็กโชติปวส.