เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไกรทอง ชาวดรอุตสาหกรรม
2นาย สตางค์ บังนิไกรอุตสาหกรรม
3นาย ยุทธนา ละดาดาษอุตสาหกรรม
4นาย ปรเมษฐ์ ศิริบุตรอุตสาหกรรม
5นาย อภิชาติ บงแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิบูรณ์ ปรือกระโทกปวช.
2นาย เฉลิมศักดิ์ ลือคำหาญปวช.
3นาย สหรัฐ ทุมพุทธาปวช.
4นาย วรเทพ เมฆวันปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์กันอย่างแพร่หลาย 2 จังหวะ 4 จังหวะ ในการตัดหญ้าทำให้เกิดเสียงดัง ฟังอะไร ก็ไม่รู้เรื่อง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อลดเสียงดังและประหยัดพลังงาน มีน้ำหนักเบาขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานจากแบบเตอร์รีขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า ใช้ในการตัดหญ้าเท่านั้น มีน้ำหนักที่เบา ประหยัดพลังงาน เสียงเบา ใช้งานสะดวกในการขนย้ายไต้องกลัวว่าน้ำมันจะถูกรถที่ขนย้าย