สมุนไพรกำจัดยุง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์สมุนไพรกำจัดยุง จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำยาจุดกันยุงจากสมุนไพร (2) เพื่อศึกษาระยะเวลาในการทำที่เหมาะสมในการทำยาจุดกันยุงจากสมุนไพร (3) เพื่อเปรียบเทียบยาจุดกันยุงกับสเปรย์ไล่แมลงที่อยู่ในท้องตลาด จากการศึกษา พบว่า อัตราส่วนเหมาะสมในการทำโดยมีส่วนผสมดังนี้ สูตรที่ 2 คือ ใบมะกรูด 100 กรัม ใบโหระพา 100 กรัม ขี้เลื่อย 500 กรัมกาวกั๊วะก่า 30 มล. จะทำให้อัตราส่วนมีความเหมาะสม เนื้อของสมุนไพรติดไม้ก้านธูปเป็นรูปแท่งยาจุดกันยุงได้ กลิ่นหอมจากใบมะกรูด และใบโหระพา ระยะเวลาในการทำที่เหมาะสม 6-7 วัน หรือ 1 สัปดาห์เพราะว่าธูปยาจุดกันยุงจากสมุนไพร มีลักษณะแห้งเป็นแท่งยุดติดสามารถไล่ยุงได้ และมีกลิ่นหอมของใบมะกรูด และใบโหระพา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยากันยุงจากสมุนไพรจุดติดได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และยาจุดกันยุงตามท้องตลาดจุดติดได้ดีแต่อาจไม่ดีต่อทางเดินหายใจ
1.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร
2.ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์
3.สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
4.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5.ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วิเศรษฐ ศรีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กกบุญ บัวใหญ่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพัฒตรา พิบูลย์พงษ์ปวช.
2นางสาว สุภาวดี ศรีสุขปวส.
3นางสาว มิ่งกมล คุณภู่ปวส.
4นางสาว ดาริกา ทองปนปวส.