ชุดตรวจสอบการรั่วซึมของประเก็นฝาสูบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติชัย ชารีจิตอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาติ หารสุโพธิ์อุตสาหกรรม
3นาย สาคร ธงชัยอุตสาหกรรม
4นาย อรรถวิทย์ ตรีเหราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พันธกานต์ เมืองซาปวส.
2นาย ทัศนัย อำพระรัตน์ปวส.
3นาย ภูเบศร์ บุญผางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็นฝาสูบ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็นฝาสูบ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็นฝาสูบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ในแหล่งชุมชน นักเรียนในแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองในปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็นฝาสูบ เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบการเสียหายของเครื่องยนต์เบื้องต้นได้โดยยังไม่ต้องถอดฝาสูบเครื่องยนต์
1.ได้ชุดตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็นฝาสูบที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ช่วยในการประหยัดเวลาในการตรวจสอบ
3.สามารถปฏิบัติงานได้คนเดียว