ชุดควบคุมปั้มน้ำเพื่อการเกษตร ผ่าน Smartphone

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัญหาของเกษตรกร ในทุกยุคทุกสมัย คือ“ช่วงน้ำแล้ง” ถือเป็นมหันตภัยร้ายของเกษตรกรไทยที่จะต้องประสบในทุกๆ ปีเมื่ออยู่ในภาวะน้ำแล้ง การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและการควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่านั้นย่อมเป็นไปได้ยาก คณะผู้ประดิษฐ์จึงสร้าง ชุดควบคุมปั้มน้ำเพื่อการเกษตร ผ่าน Smartphone ที่สามารถควบคุมการสูบน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับการใช้น้ำในภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน ใช้ทรัพยากรน้ำให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืช จึงสามารถช่วยช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น เกษตรกรไทยยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สู่ “เกษตรกรไทย 4.0”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถควบคุมปั้มน้ำเพื่อการเกษตร ผ่าน Smartphone ได้
2 อุปกรณ์มีประสิทธิภาพการควบคุมปั้มน้ำ การรดน้ำ การเชื่อมต่อผ่าน Smartphone
3 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยด้านการเกษตร
1 ใช้ในการควบคุมปั้มน้ำและรดน้ำในการเกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2 ประหยัดเวลาและต้นทุนการใช้แรงงานคน อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากขึ้น
3ทำให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยด้านการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันทร์สุดา ่ทองพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุรศักดิ์ กิ่งแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุดาพร ทาทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จินตนา ทองเลิศเกษตรกรรม
5นางสาว ธิดารัตน์ แสนสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล ธานะวิโรจน์ปวช.
2นาย วีรยุทธ จันเกตุปวช.
3นาย สิรวิชญ์ พิสโสระปวช.
4นาย ธีรยศ บรรเดาะปวส.
5นางสาว ปิยธิดา สูงสุมาลย์ปวส.
6นางสาว นิตยา นามวงษ์ปวส.