Automatic cottage

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้เป็นการนำเอา NodeMCU (โหนด เอ็มซียู) คือ บอร์ดคล้าย Arduino ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้, สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino และบอร์ดก็มีราคาถูกมากๆ เหมาะแก่ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นศึกษา หรือทดลองใช้งานเกี่ยวกับ Arduino, IoT, อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การนำไปใช้จริงในโปรเจคต่างๆ ก็ตาม เพราะราคาไม่แพง โดยทางผู้จัดทำได้นำมาพัฒนาให้มีการตรวจวัดความชื่นของดิน เพื่อเป็นการสั่งงานให้รดน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แบบจำลองการทำงาน
1 อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบค่าความชื่นในดินในการปลูกต้นไม้
2 ง่ายต่อการสั่งงานโดยทำการสั่งงานผ่าน wifi
3 สามารกใช้เป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ผ่าน wifi ในอุปกรณ์ชนิดอื่นๆได้
4 ป้องกันการเกิดอันตรายเช่น ขโมย เพราะเราสั่งงานผ่าน wifi ในการเปิดปิดไฟในบ้านขณะที่เราอยู่นอกบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิรวุฒิ หม่อมประโคนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชยางกูรน์ ร่ำเรียนกิจปวช.
2นาย วุฒิศักดิ์ กันหาอาจปวช.
3นาย วิวัฒน์ เอี่ยมศิริปวช.