ปลาย่างคั่วสมุนไพร

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร “ปลาย่างคั่วสมุนไพร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ให้ทุกคนรู้วิธีการทำปลาย่างคั่วสมุนไพรที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมให้ทำร่วมกับภายในบ้าน 3. สามารถทำเป็นอาชีพได้สำหรับผู้ที่สนใจ 4. เพื่อต้องการส่งเสริมให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนการผลิตในธุรกิจของตนเอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจรับประทาน “ปลาย่างคั่วสมุนไพร” เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า บัญชีรายรับ-รายจ่าย งบการเงินของธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจ “ปลาย่างคั่วสมุนไพร” เมื่อลงทุน จำนวนเงิน 241 บาท สามารถผลิตปลาย่างคั่วสมุนไพรได้ จำนวน 15 กระปุก ๆ ละ 25 บาท คิดเป็นเงิน 375 บาท ซึ่งได้ผลกำไร 134 บาท และความถึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ “ปลาย่างคั่วสมุนไพร” อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลาย่างคั่วสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำงาขาวและงาดำมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และสารอาการจากงาขาวและงาดำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในการรักษาโรคนานาชนิด หลายคนรับประทานงาดำหรืองาขาวเพราะเชื่อในคุณประโยชน์ทางสุขภาพ เช่น รักษาเบาหวาน อัลไซเมอร์ มะเร็ง ข้อเข่าอักเสบ กระดูกเสื่อม วัยทอง ภาวะมีบุตรยาก ลดระดับคอเลสเตอรอล ลดน้ำหนัก บรรเทาอาการปวด ท้องผูก ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอด เลือดสมอง เป็นต้น
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าและสรรพคุณจาก ปลา เครื่องเทศ งาขาและงาดำ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชุติมณฑน์ สุขเสริมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สิทธิโชค จันนานอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธีรศักดิ์ ไชยประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ผาณิตา นาคเคลือปวช.
2นางสาว อัมพาภัทร พินิจอักษรปวช.
3นางสาว รสิตา เครือแก้วปวช.