เครื่องวัดความขุ่นของน้ำแจ้งเตือนผ่านไลน์ Turbidity Meter of the Fish Ponds Notify via Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. พงศกร อินทรีย์อุตสาหกรรม
2นาย วัฒนพันธุ์ มั่นอ้นอุตสาหกรรม
3นางสาว ฐิตินันต์ รอบุญสามัญ
4นางสาว ชลทิชา การองอุตสาหกรรม
5นางสาว กนกพร ทองสะอาดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กำไชย -ปวช.
2นาย พิชัย วุฒิพงษ์พิพัฒน์ปวช.
3นาย เนตูลวน -ปวช.
4นาย ศุภณัฐ -ปวช.
5นาย สุชาติ หลีชัยกูลปวช.
6นาย เฉลิมพล แสงแปลงปวช.
7นาย อดิศร ก้องพนาไพรสณฑ์ปวช.
8นาย พีระ โพธิ์ภูมีปวส.
9นาย ศุภชัย ปางท้องทุ่งปวส.
10นาย เอกพันธ์ พลากิจจรัสแสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ความขุ่นและความใสของน้ำส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ หากแหล่งน้ำใดมีความขุ่นมากอาจส่งผลกระทบ ต่อปัจจัยต่างๆในน้ำ และทำให้มีผลกระทบต่อสัตว์ที่ อยู่ในน้ำ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้สร้างเครื่องวัดความขุ่นของน้ำแจ้งเตือนผ่านไลน์โดยผลที่ได้เมื่อน้ำใสจะแจ้งเตือนผ่านไปยังแอปพลิเคชันไลน์ และเมื่อน้ำขุ่นในปริมาณที่กำหนดไว้ก็แจ้งเตือนผ่านไลน์ทำให้ง่ายต่อการดูแลบ่อน้ำในการเลี้ยงปลา โดยนำเครื่องไปทดสอบกับผู้เลี้ยงปลาผลปรากฏว่าเครื่องทำงานอยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้วัดความขุ่นของน้ำในบ่อปลา
2.สะดวกต่อการดูแลน้ำในบ่อปลา
1.ช่วยวัดปริมาณความขุ่นของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาแจ้งเตือนผ่านไลน์