อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นอุบล DTEC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mr. พงษ์สิทธิ์ จันทะโครพสามัญ
2นางสาว สมภาน เจตนาสามัญ
3นางสาว ณัฐติญา มุงคุณคำชาวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคชัย โพธิ์ล่ามปวช.
2นางสาว อารีญา ไชยเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์อัตลักษณ์ศิลป์ ถิ่นอุบลDTEC เริ่มมาจากการความคิดของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ไปพบเห็นการแกะสลักไม้เป็นรูปเป็นรูปต่างๆ ในการแกะสลักต้องใช้ไม้ และมีการเลื่อยไม้เพื่อนำมาแกะสลัก ไม้ที่ถูกเลื่อยแล้วก็จะถูกนำมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น มังกร พญานาค เป็นต้น แต่สิ่งที่เหลือจากการเลื่อยไม้เป็นจำนวนมาก และทุกครั้งก็มักจะถูกนำไปทิ้ง นั่นคือ ขี้เลื่อย จึงได้เกิดแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการนำขี้เลื่อยที่ไม่มีใครใช้แล้ว นำมาประดิษฐ์เป็นอัตลักษณ์ศิลป์ ถิ่นอุบลDTEC เริ่มแรกนั้นไม่ได้มีความรู้ในการปั้นขี้เลื่อยให้ออกมาเป็นรูปร่าง แต่ด้วยความพยายามจึงค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ ดูโทรทัศน์ ขอคำปรึกษาจากช่างที่ก่อสร้างบ้านเพื่อขอวิธีการผสมขี้เลื่อยให้ได้สัดส่วน และสามารถปั้นออกมาเป็นรูปร่างได้ จากนั้นจึงลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆ จนสามารถหาสัดส่วนและวิธีการปั้นขี้เลื่อยให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ ถิ่นอุบลDTEC เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต ความละเอียด และมีความงดงาม จึงทำให้เป็นการฝึกทักษะของนักเรียนนักศึกษาและสามารถสร้างรายได้ในอนาคตได้
1 เพื่อส่งเสริมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
2 เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา
3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อประดับตกแต่งบ้าน