โคมไฟเชือกถัก DTEC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mr. พงษ์สิทธิ์ จันทะโครพสามัญ
2นางสาว สมภาน เจตนาสามัญ
3นางสาว ณัฐติญา มุงคุณคำชาวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคชัย โพธิ์ล่ามปวช.
2นางสาว โสรยา วันตุ้มปวส.
3นางสาว ตีรยา แสงไชยปวส.
4นาย ชัยวัฒน์ ศรีบัวปวส.
5นางสาว อรอนงค์ บรรโลปวส.
6นางสาว นิตยา บูรณะปวส.
7นางสาว ศุภนัฐชา คำสิงห์ปวส.
8นางสาว อัญชลี ทองหล่อปวส.
9นางสาว อารีญา ไชยเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การถักสานผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางเป็นงานหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่ใช้เชือกมัดฟางเป็นวัสดุสำคัญที่มีความคงทน มีสีสันสวยงาม นำมามัดเป็นปมให้เกิดลวดลายต่าง ๆ สามารถ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระเป๋า ตะกร้า พวงกุญแจ ถาดรองจาน อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็มีไม่มากและมีราคาถูก หาซื้อง่าย เช่น กรรไกร เข็มสอด เป็นต้น ซึ่งผู้สานต้องอาศัยความ อดทนประณีตและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ จึงจะผลิตผลงานได้สวยงาม เหมาะกับประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้คุ้มค่า มีแนวคิดในการประดิษฐ์คือ “ ใช้งานง่าย ทนทาน ใช้งานได้จริง ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อศึกษาคุณค่าทางศิลปะ ความงาม ประดิษฐ์ การถักสานหลายชนิดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
2 เพื่ออนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้อยู่คู่ชุมชน
3 เพื่อนำวัสดุธรรมชาติในชุมชนมาประยุกต์ใช้และเกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้การโคมไฟเชือกถัก
เพื่อประดับตกแต่ง