เครื่องฝานกล้วยแผ่น

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเฉือนกล้วยให้เป็นแผ่นๆ ของผู้ผลิตกล้วยแปรรูปซึงทางผู้ผลิตกล้วยแปรรูปได้มีเครื่องเฉือนกล้วยอยู่แล้วแต่เครื่องนั้นต้องใช้แรงคนในการขับเคลื่อนกลไกในตัวเครื่อง เราจึงมีความคิดที่จะประยุกต์เครื่องทำกล้วยแผ่นที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนกลไกเพื่ออำนวยความสะดวกลดการใช้แรงงานคนและได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่มีขนาดไม่ใหญ่ เคลื่อนย้ายง่ายมีล้อ ใช้ไฟฟ้าบ้าน 220 โวลท์ เป็นเครื่องที่ช่วยในการเพิ่มปริมาณงานในการเฉือนกล้วยให้เป็นแผ่นได้มากว่าคนทำ ทำได้เร็วและมีความสม่ำเสมอกว่าคนทำ
ใช้ในการเฉือนกล้วยให้เป็นแผ่น เพื่อนำไปแปรรูปต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพัฒน์ พิมพ์สาลีอุตสาหกรรม
2นาย ลิขิต ทุมมีอุตสาหกรรม
3นาย พงศ์ดนัย รายน้ำเงินอุตสาหกรรม
4นาย ภัคพล พละพงษ์อุตสาหกรรม
5นาย อนุวัฒน์ บุญศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัส อุดมวงษ์ปวช.
2นาย ศิวกร ชาวดรปวช.
3นาย สุริยกานต์ ศรีสร้อยพร้าวปวช.