ชุมชน 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อติรุจ คำวังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ฐารรรฎร เกรัมย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย รังสรรค์ ทบวอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ประวิทย์ แสงศิลป์อุตสาหกรรม
5นาย ประชิต สุวรรณกาญจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริมงคล เปกรัมย์ปวส.
2นาย โชคอนันต์ กระพรรณปวส.
3นาย อานนท์ การเพียรปวส.
4นาย พงศธร บุญบุตตะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การจัดทำวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุมชน 4.0 และ 2) หาประสิทธิภาพของ ชุมชน 4.0 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยในบ้านพักของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน ได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำวิจัย ได้แก่ ชุมชน 4.0 และแบบประเมิน ประสิทธิภาพ ชุมชน 4.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการจัดทำวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลการประเมินประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.49 (S.D. = 0.56) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยเทคโนโลยี Vision Access Control System ตรวจสอบระดับน้ำตามจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ Alarm Alert และสามารถควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Mobile Device อื่นๆ ได้
1) รักษาความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและอาศัยในชุมชน 2) สามารถแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมชุมชนได้