ถังขยะอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหลายๆคนอาจจะเคยชินกับการทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะ ถนน ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ซึ่งนักเรียน นักศึกษามักส่วนใหญ่จะมองข้ามถังขยะ ไม่ยอมทิ้งลงถังแต่มีความมักง่ายที่ชอบซุกขยะไว้บริเวณรอบๆ ที่ตนเองอยู่ จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการจัดทำถังขยะอัตโนมัติที่สามารถเปิดและปิด พร้อมทั้งมีเสียงแจ้งเตือนการทิ้งขยะลงถัง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะในปัจจุบัน และเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะเรี่ยราดได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นถังขยะที่สามารถเปิดและปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน
2. เป็นถังขยะที่สามารถพูดได้เมื่อมีคนเดินผ่าน
1. มีระบบการเปิดและปิดด้วยเซ็นเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหว
2. มีระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงจากเซ็นเซอร์ตรวจจจับการเคลื่อนไหว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกศินี วังวัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง แววดี เอ็นดูราษฎร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ถวิล ภาสดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัสยา กออำไพร์ปวส.
2นาย อรรถญา สังข์เพิ่มปวส.
3นางสาว กัญญาณัฐ คงเจริญปวส.
4นางสาว เกวรินทร์ ชมสารปวส.
5นางสาว นภรินทร์ นิ่มประดิษฐ์ปวส.
6นางสาว วรรัตน์ วงศ์ตรุษปวส.
7นางสาว อัญชเกศ ละความชั่วปวส.
8นางสาว สุปราณี คุ้มเกรงปวส.