เตาเผาถ่านเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิวัฒน์ นาคอกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมภพ สุวรรณพงษ์ปวส.
2นาย อภิวัฒน์ หุ่นสุวงษ์ปวส.
3นาย บุณฑริก บุญวงษาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปเตาเผาถ่านที่เกษตรกรใช้ทั่วไปในชุมชนจะมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งขนาดของแต่ที่นิยมแพร่หลายวัสดุที่ใช้ทำเตาส่วนมากจะใช้ถัง200ลิตรเป็นวัสดุในการทำเป็นโครงสร้างของเตาเผาถ่านทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายในชุมชนมีต้นทุนในการทำไม่แพงมากมีขนาดพอเหมาะสำหรับเผาถ่านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน แต่ข้อเสียของเตาเผาถ่านที่ทำมาจากถัง200คืออายุการใช้งานจะสั้นประมาณ1ปีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนเตาเผาถ่านบ่อย ดังนั้นจึงได้ศึกษาและจัดทำเตาเผาถ่านที่ทำมาจากอิฐทนไฟเพื่อมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพในการเผาถ่านเพิ่มขึ้นจากการศึกษาพบว่าเตาเผาถ่านเพื่อชุมชนมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนในนการเผาถ่านเพิ่มขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาถ่านแบบถัง200ลิตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การให้ความร้อนขณะทำการเผาถ่านเพิ่มมากขึ้นเพราะมีผนังเตาที่หนามากขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับเตาเผาถ่านแบบ200ลิตร
1.ความร้อนขณะที่ทำการเผาถ่านเพิ่มขึ้น
2.ลดระยะเวลาในการเผาถ่าน
3.อายุการใช้งานของเตาเผาถ่านมากขึ้น
4.ใช้งานสะดวกเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน