เครื่องคั่วข้าวคั่ว

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องเครื่องคั่วข้าวคั่ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและสร้าง หาระดับความพึงพอใจของเครื่องคั่วข้าวคั่ว เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้จัดทำโครงการ วิธีการดำเนินงานเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำรวจและสัมภาษณ์ความต้องการของครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และศึกษารายละเอียดการสร้างและหาระดับความพึงพอใจของเครื่องคั่วข้าวคั่ว และศึกษาวิธีการออกแบบการทดลอง ผลการประเมิน พบว่าจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ของเครื่องคั่วข้าวคั่ว พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับคะแนนมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ความเห็นของผู้ที่ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่แล้วพบว่ามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เครื่องคั่วข้าวคั่ว สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถช่วยให้ลดระยะเวลาในการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องคั่วข้าว ใช้หม้อคั่วแสตนเลส ให้ความร้อนโดยขดลวดไฟฟ้า ขนาดของตัวเครื่องมีประมาณความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร น้ำหนัก 7 กิโลกรัม
ลดระยะเวลาการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง ในการเตรียมวัสถุดิบประเภทข้าวคั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย ไชยวานอุตสาหกรรม
2นาย พงษธร มะแพนอุตสาหกรรม
3นาย ยุรนันท์ วรรณศรีอุตสาหกรรม
4นาย สมภาร องอาจอุตสาหกรรม
5นาย สัญชัย ทุลไธสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยมงคล ทานะเวชปวช.
2นาย ชาญณรงค์ วรสุริปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ มาตย์งามเมืองปวช.