กรวยช่วยเท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย หรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชาตรี จันทร์ธีระกุลสามัญ
3นาย พิทักษ์ อุปัญญ์สามัญ
4ดร. มรรษพร สีขาวสามัญ
5นาง จันทรมาส กล่ำเอมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐชนน เณรพัดปวช.
2นางสาว อรนุช สวัสดิ์รักษาปวช.
3นางสาว สิริมนต์ วงษ์ยี่ปวช.
4นางสาว ทิพวรรณ สรฤทธิ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเทปุ๋ยใส่ในเครื่องพ่นปุ๋ย แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำกรวย ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบขนาดของเส้นผ่าน ศูนย์กลางของกรวย และตอนที่ 3 การสำรวจความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยเทปุ๋ยจากผู้ใช้งานจริง ผลการศึกษาพบว่า ในการเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำกรวย กรวยที่ทำจากไวนิล ได้ผลดีกว่ากรวยที่ทำจากตาข่ายไนลอน การเปรียบเทียบขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของกรวย กรวยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34 เซนติเมตร ใช้เวลาในการเทน้อยที่สุด และการสำรวจความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยเทปุ๋ยจากผู้ใช้งานจริงพบว่ามีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเทปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าว มีรูปทรงเป็นรูปกรวยกลม น้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถติดตั้งกับเครื่องพ่นปุ๋ยได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการเทปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ได้มาก
1.เพื่อช่วยเกษตรกรในการเทปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุข้าว