ลูกอมสมุนไพรแฟนซี

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร “ลูกอมสมุนไพรแฟนซี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรในท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาวิธีการทำลูกอมสมุนไพร 3. เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของลูกอม 4. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการทำธุรกิจ 5. เพื่อพัฒนาการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนการผลิตในธุรกิจของตนเอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า บัญชีรายรับ-รายจ่าย งบการเงินของธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจ “ลูกอมสมุนไพรแฟนซี” เมื่อลงทุน จำนวนเงิน 150 บาท สามารถผลิตลูกอมสมุนไพรได้ จำนวน 215 เม็ด ๆ ละ 1 บาท ซึ่งได้ผลกำไร 165 บาท และความถึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ “ลูกอมสมุนไพร” อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สมุนไพรพื้นบ้านเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายราคาถูกมีหลายชนิด ได้แก่ สมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการหวัดสมุนไพรที่สามารถใช้บำรุงธาตุสมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้กระหายน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์รักษาอาการร้อนใน เป็นต้นด้วยคุณประโยชน์มากมายที่สามารถรักษาโรคเส้นเลือดแข็งจึงเลือกสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นการเพิ่มสรรพคุณและความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเจี๊ยบ มะนาว ใบเตย สาระแหน่ ว่านย่านาง ว่านหางจระเข้ เป็นต้น ซึ่งนำมาผสมผสานผลิตเป็นลูกอมให้ง่ายต่อการรับประทาน สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ง่ายต่อการรับประทาน และได้รับสรรพคุณจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรศักดิ์ ไชยประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ชุติมณฑน์ สุขเสริมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สิทธิโชค จันนามอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำเพชร บุญครุฑปวช.
2นางสาว สุภาภรณ์ คำพุฒปวช.
3นางสาว ดารัตน์ ธัญญเชียงพิณปวช.
4นางสาว ณัฐนิชา สุวรรณโสภาปวช.