ปรมัตถ์จากต้นผักไชยาคะน้าเม็กซิโกเสริมธาตุไอโอดีนและโปรตีนจากธัญพืช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปรมัตถ์จากต้นผักไชยาคะน้าเม็กซิโกเสริมธาตุไอโอดีนและโปรตีนจากธัญพืชเป็นการพัฒนาสูตรมาตรฐานการทำ ผลิตภัณฑ์ปรมัตถ์จากต้นผักไชยาโดยศึกษาสูตรกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบทดลองทดสอบหาความ เหมาะสมของวัตถุดิบจากเนื้อสัมผัสและรสชาติโดยประสาทสัมผัสของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จำนวน 5 ท่าน พบว่าสัดส่วนที่มีความเหมาะสมคืออัตราส่วน 90 :1: 9 ซึ่งเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบหลัก คือ ผักไชยา :โปรตีนจากธัญพืช : สารอาหารที่เป็นตัวประสานเพิ่มรสชาติในส่วนผสมที่เป็นเกลือไอโอดีนนักโภชนาการประเมินระดับของรสสัมผัสและคุณค่าทางอาหารในระดับมากที่สุดทุกด้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินคุณภาพสูงจากผักไชยามีการเสริมธาตุไอโอดีนและโปรตีนจากธัญพืชมีคุณสมบัติของ
ผักไชยาที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์สูงกว่าผักใบเขียวทั่วไปถึง 3 เท่าปรมัตถ์จากต้นผักไชยาคะน้าเม็กซิโก
เสริมธาตุไอโอดีนและโปรตีนจากธัญพืช เป็นการพัฒนาสูตรมาตรฐานการทำผลิตภัณฑ์ปรมัตถ์จากต้นผักไชยา
โดยศึกษาสูตรกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบทดลองทดสอบหาความเหมาะสมของวัตถุดิบจากเนื้อสัมผัส
และรสชาติโดยประสาทสัมผัสของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์สูงเหมาะสำหรับผู้บริโภคผักได้น้อยเป็นอาหารสำเร็จรูปปรุงพร้อมเพื่อการบริโภคจัด
เป็นปรมัสถ์สำหรับผู้ทานอาหารเจหรือผู้ถืออุโบสถศีลที่ไม่สามารถทานอาหารมื้อเย็นได้เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณร
ที่ไม่สามารถฉันอาหารมื้อเย็นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดให้งานศิลปะที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นฤมล ดวงแสงสามัญ
2นาย อภิชัย สาระสิทธิ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปานหทัย เสนคำสอนปวช.
2นางสาว ทิพย์สุดา สีมาวันปวส.
3นาย ภูมินทร์ นามกาลาปวส.
4นาย จิรเดช จันทครุฑปวส.