เคสโทรศัพท์ทำมือจากต้นไหล(Handcrafted Call Phone Cases from Umbrella Plant)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพรรณี ทองใบสามัญ
2นางสาว ภัทรา อดุลย์ศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นิศรา บญมามอญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ยศมนู นามไพรสามัญ
5นางสาว ณัฐชารัศม์ ศรีธัญรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกฟ้า เสาวพันธ์ปวช.
2นางสาว ลัดดาวัลย์ โกเมนปวช.
3นางสาว อรวรรณ เสาว์ทองปวช.
4นางสาว ปรารถนา เหลื่อมพิมายปวช.
5นางสาว วาสนา คุณชื่นปวช.
6นางสาว วรรณวรี แป้นชุมแสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ต้นไหลเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคและเป็นไม้ที่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานกันอย่างแพร่หลายที่สุด ในการนำต้นไหลมาใช้ในการจักสาน เพราะเป็นวัชพืชน้ำที่มีผิวสวย เนื้อเหนียวมีความยืดหยุ่น ลำต้นตรง ปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศ สามารถนำมาใช้ทำเครื่องจักสานและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด กระเป๋า ฯลฯดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีที่จะนำต้นไหลเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชุมชน มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากการจักสานเป็นเคสโทรศัพท์ทำมือจากต้นไหล ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะคนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ใช้กันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม โดยผู้จัดทำสามารถทำการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความทันสมัย มีลวดลายที่สวยงามและมีสีสันโดษเด่นเป็นที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เคสโทรศัพท์ทำมือจากต้นไหล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต้นไหล โดยมีการนำวัสดุอื่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ประดับตกแต่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย
เพื่อป้องกันโทรศัพท์ต่อการตกหล่นหรือกระแทกจากที่สูงได้
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ทักษะในการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์
เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และสร้างรายได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน