อุปกรณ์ควบคุมรดน้ำและพ่นหมอกอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐดนัย ชมภูพานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกานต์ ทองชัยภูมิปวช.
2นาย กีรติ จุลชีพปวช.
3นาย ยุทธนา เติมพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เพื่อไม่ให้พืชเกษตรขาดการเจริญเติบโตและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้มีแนวคิดให้มีการดูแลพืช ให้มีความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆจึงต้องเกิดการจัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ประหยัดพลังงานน้ำเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและไม่ให้พืชขาดการเจริญเติบโตผู้จัดททำโครงการจึงจัดทำอุปกรณ์ลดน้ำและพ่นหมอกอัตโนมัติขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. โครงสร้างทำจากท่อพีวีซีและคลุมทับด้วยพลาสติกเป็นโรงเรือน
2. ชุดควบคุมทำงานโดยการวัดความชื้นของดินภายในโรงเรือน
3. เมื่อได้ความชื้นที่เหมาะสมตามที่ตั้งไว้ชุดควบคุมจะตัดการทำงาน
1.เพื่อให้พืชได้รับการเจริญเติบโตได้เพียงพอและควบคุมคุณภาพ
2.เพิ่มมูลค่าให้กับพืชเกษตร
3.ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา