เครื่องอบผ้าพลังงานความร้อน (Thermal Energy Drying Cabinet : TED-C)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องอบผ้าพลังงานความร้อน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการตากผ้าในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์, การตากผ้าเวลากลางคืน หรือในขณะที่มีฝนตก โดยเครื่องอบผ้าพลังงานความร้อนที่สร้างขึ้นสามารถตากผ้าที่แห้งหมาดได้เร็วกว่าในปริมาณที่เท่ากัน คือการตากผ้าโดยใช้เครื่องอบผ้าพลังงานความร้อนในระยะเวลา 30 นาทีต่อการตากเสื้อผ้า 1 ครั้ง ส่วนการตากผ้าโดยใช้พลังงานธรรมชาติใช้ระยะเวลา 120 นาทีต่อการตากเสื้อผ้า 1 ครั้ง ดังนั้นเครื่องอบผ้าพลังงานความร้อน ที่สร้างขึ้นสามารถตากผ้าได้ประมาณ 3 เท่าของการตากผ้าโดยใช้พลังงานธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องอบผ้าพลังงานความร้อน มีการออกและสร้างขึ้นเพื่อต้องการลดเวลาที่จะต้องเสียไปกับการซักผ้าตากผ้าในชีวิตประจำวัน และเพื่อจะช่วยในการย่นระยะเวลและอำนวยความสะดวกในการตากหรือเก็บผ้าให้เร็วกว่าปกติ อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นอับชื้นและขจัดเชื้อราจากเสื้อผ้า
1. ประหยัดแรง เวลา การควบคุม และพื้นที่ในการตากเสื้อผ้า
2. ลดกลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้าและมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภภัทร สายทิมสามัญ
2นาย วรันธร กาติ๊บอุตสาหกรรม
3นางสาว รพีพร เสาร์แดนสามัญ
4นาย พงษ์ศิริ โฉมยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนโชติ รวมสุขปวช.
2นาย ศราวุฒิ ปรีนึกปวส.
3นาย สิทธิชัย คำเงินปวส.
4นาย ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ สมฤทธิ์ปวส.
6นาย สิทธิพร คำเงินปวส.