เครื่องช่วยมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกแขมแบบอ่อน ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด การทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวได้ ขั้นตอนในการมัดจุกที่มีความซับซ้อน ใช้เวลานานในมัดมัดจุกดอกหญ้า การนำดอกหญ้ามามัดรวมกันให้มีความแน่น และนำมาถักหรือร้อยด้วยเชือกประกบกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด สามารถมัดจุกดอกหญ้าได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการมัดจุกดอกหญ้าแบบดั้งเดิม
เครื่องช่วยมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด สามารถลดเวลา แรงงาน และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลง เครื่องช่วยมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมัดจุกดอกหญ้า
เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัย ความแน่นทนทานต่อการหลุด และเพิ่มจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนในความต้องการของตลาดไม้กวาดดอกหญ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกริกชัย ละมุลตรีอุตสาหกรรม
2นาย สุชาติ ศรีภักดีอุตสาหกรรม
3นาย นเรศ โภคทรัพย์อุตสาหกรรม
4นางสาว สุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์สามัญ
5นาย มณเฑียร รามัญอุดมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันธวัฒน์ ศรีชมภูปวส.
2นาย สุริพล อินโสมปวส.