แจ้งเตือนการเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ุูการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งอาจจะมีภาระหน้าที่อื่นๆได้รับทราบข้อมูลจากการแจ้วเตือน แล้วทำการดูแลผู้ป่วยได้ทันเวลา ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความชื้นเป็นเวลานานเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพผิวหนังทำให้เกิดอาการอื่นๆ ที่เป็นผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยในระยะยาวได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัดระดับความช้นของผ้าอ้อมอนามัยเมื่อผู้ป่วยปัสสาวะในระดับความชื้นที่เกิน 70 เปอร์เซ็น แล้วจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเข้าระบบแอบพลิเคชั่นไลน์ เพื่อผู้ดูแลจะได้ทำการเปลี่ยน
เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทำการดูแลผู้ป่วยได้ทันเวลา ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความชื้นเป็นเวลานานเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพผิวหนังทำให้เกิดอาการอื่นๆ ที่เป็นผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยในระยะยาวได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธันยพร โพธิ์ตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. พิสิษฐ์ อาจเดชอุตสาหกรรม
3นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จุฑาทิพย์ พรมหาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เทพพิทักษ์ หมื่นลิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยวัฒน์ หมั่นดีปวช.
2นางสาว ชมพูนุช แซ่คูปวส.
3นางสาว อเริงรญา สรนิกรปวส.