เครื่องทองน้อย(พุ่มกระถิน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณปภัช ภูษาแก้วสามัญ
2นาง วิภาวี เขียวศรีสามัญ
3นางสาว ลัดดา รัตนสุนทรสามัญ
4นาย วรรธนัย ภูผาจงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรวารินทร์ จิตรครบุรีปวช.
2นาย ธนพัฒน์ พุทธประเสริฐปวช.
3นาย พัชรพล เพชรตะกั่วป่าปวช.
4นาย พีรศักดิ์ เอกทัศน์ปวช.
5นาย ทรงวุฒิ แฉล้มชาติปวช.
6นาย อรรณนพ ชมภพปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เครื่องทองน้อย คือ เครื่องสักการะขนาดเล็กของไทยตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะใช้เครื่องทองน้อยเป็นเครื่องราชสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระบรมราชานุสาวรีย์ และอื่นๆ ปัจจุบันเครื่องทองน้อยเป็นเครื่องบูชาใช้สำหรับการสักการบูชาพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสามัญชนทั่วไป อีกทั้งยังถูกนำมาใช้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธีและงานด้านศาสนา ซึ่งราคาของเครื่องทองน้อยมีราคาค่อนข้างแพง ผู้วิจัยจึงได้นำวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องทองน้อย (พุ่มกระถิน) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสามารถใช้เป็นของขวัญ ของประดับตกแต่ง ที่ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจและยังเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ของชาติให้คงไว้สืบต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทองน้อย(พุ่มกระถิน) เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ที่นำกระถินที่เป็นพืชท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน
1. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ความนิยมไทยตลอดจนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงไว้ตลอดไป
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าของเครื่องทองน้อย