รถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัญชัย ทุลไธสงอุตสาหกรรม
2นาย พิพัฒน์ ต้องเชื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนิรุธ หนูนาเหนือปวส.
2นาย ภานุวัฒน์ ศรีสองเมืองปวส.
3นาย ศุภชัย หงษ์ณีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องรถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างนวัตกรรม หาระดับความพึงพอใจของรถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้จัดทำโครงการ วิธีการดำเนินงานเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำรวจและสัมภาษณ์ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินไม่สะดวก ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และศึกษารายละเอียดการสร้างและหาระดับความพึงพอใจของรถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ และศึกษาวิธีการออกแบบการทดลองผลการประเมิน พบว่าจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ของรถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ พบว่ามีค่าเฉลี่ย( ) 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.55 ระดับคะแนนมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ความเห็นของผู้ที่ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่แล้วพบว่ามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน รถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถช่วยผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกขึ้นจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับผ่านรีโมทคอนโทรลเพื่อสั่งการให้ล้อหน้าทั้ง 2 ล้อ เกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการโดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่านการใช้ชุดเฟืองมอเตอร์ทดแรงขนาด 24 v350w อยู่ระหว่างล้อ
1.ได้ระบบควบคุมบังคุมเลี้ยวรถตัดหญ้าด้วยรีโมทบังคับวิทยุ 1 ชิ้น
2.ได้ความพึงพอใจของระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวรถตัดหญ้าด้วยรีโมทบังตับวิทยุ
3.ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ