ตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

1) ตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ที่ประดิษฐ์ขึ้น นำไปใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ (Solar home) ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 3.5-4.0 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ ใช้สารทำความเย็น R-134a สามารถทำความเย็นได้ถึง – 10 องศาเซลเซียส 2) ตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาความเย็น ถนอมอาหาร 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นใช้หลักการทำงานของระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression refrigeration system) โดยใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ กำลังไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 50-88 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 3.5-4.0 แอมแปร์ ใช้สารทำความเย็น R-134a สามารถทำความเย็นภายในถังได้ถึง –10 องศาเซลเซียส
สามารถนำไปใช้งานในการเก็บรักษาความเย็น ถนอมอาหาร และเก็บแช่ยาวัคซีนรักษารักษาผู้ป่วยและโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ยะกันอุตสาหกรรม
2นาง ชนกานต์ ยะกันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมโภชน์ จึงกระแพอุตสาหกรรม
4นาย วรวิทย์ ไววิทยานนท์อุตสาหกรรม
5นาย ประสงค์ คุ้มสาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร สุมะวงษ์ปวช.
2นาย ทัศน์ไท พลับวังกล่ำปวช.
3นาย ณัฐภัทร กองห้าห้องปวช.
4นาย ณัฐวัฒน์ รัตนมณเฑียรปวช.
5นาย กฤตยชญ์ พวงประดับปวช.
6นาย บัญญวัต สุทธิปวช.