อุปกรณ์ Banana Cut

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำอุตสาหกรรม
2นาย สุดใจ นาสินส่งอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุวัฒน์ อุดมถิ่นอุตสาหกรรม
4นาง เกศกนก หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ณัฐวุฒิ วานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริมา กุลเกลี้ยงปวช.
2นางสาว สศิกานต์ วรรณชูพริ้งปวช.
3นางสาว กฤติยาภรณ์ โม้หินปวช.
4นาย อนุชา ภูวงศ์ผาปวช.
5นางสาว ดวงกมล กุดวิเทศปวช.
6นาย อภิสิทธิ์ ภูงามเงินปวช.
7นาย พงศธร ชัยแสงปวช.
8นางสาว จารุวรรณ มัชเรศปวช.
9นาย ปฐม อุดมถิ่นปวช.
10นาย รชา โพธิกมลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ Banana Cut เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการตัดแยกหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยซึ่งการเก็บเกี่ยวกล้วย โดยทั่วไปจะแยกกล้วยออกจากเครือกล้วยเป็นหวี โดยใช้มีดตัดกล้วยทั่วไปในการตัดแยกหวีกล้วยออกจากเครือ กล้วยซึ่งในการแยกหวีกล้วยออกจากเครือต้องทำเป็นจำนวนมาก และต้องใช้ความเร็วในการตัดแยกหวีกล้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการตัดแยกหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยได้รวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้งาน
1. ช่วยลดเวลาในการตัดแยกหวีกล้วย
2. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากคมมีด
3. เพิ่มความสะดวกในการตัดแยกหวีกล้วย