ชุมชนเกษตร IOT 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำอุตสาหกรรม
2นาย จักรพันธ์ วงค์สอนอุตสาหกรรม
3นาย ธีรพล ประทินอุตสาหกรรม
4นาง ศิริวรรณ เรืองแสนสามัญ
5นาย ภาณุวัฒน์ อุดมถิ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาวิตรี คำจันทร์ปวช.
2นาย บูรพา ภูนารีปวช.
3นาย ปิยนันทชัย เนื่องไชยยศปวช.
4นาย ปานเทพ อุ่นเจริญปวช.
5นาย คีตภัตร ภูบุตตะปวช.
6นาย อินทรี ศิริรักษ์ปวช.
7นาย ดำรงวิทย์ ภูประสิทธ์ปวช.
8นาย พงศธร ชัยแสงปวช.
9นางสาว ดวงกมล กุดวิเทศปวช.
10นางสาว จารุวรรณ มัชเรศปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสะบายในชีวิตประจำวันรวมไปถึงเกษตรกรคณะผู้จัดทำจึงได้สร้างชุดชุมชนการเกษตร IOT 4.0 ขึ้นที่มีระบบการรดน้ำและระบบระบายอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนโดยทำการทดลองกับฟาร์มตัวอย่างผักออร์แกนิคเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรหรือบุคคลที่ทำฟาร์มผักออร์แกนิคและเพื่อที่จะลดเวลาในการดูแลฟาร์มผักออร์แกนิคอีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานค่าความชื้นและอุณหภูมิของฟาร์มผักออร์แกนิค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมการทำงานได้ 8 Output ควบคุมหลอดไฟได้ 4 หลอด พัดลมระบายอากาศได้ 4 ตัว และควบคุมการรดน้ำ
ใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำฟาร์มชุมชนเกษตร IOT 4.0 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านสมาร์ทโฟน