ชุดปรับสปีดแอร์ประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใชพลังงานไฟฟ้ามาก หากเปิดใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะสิ้นเปลืองไฟฟ้ามาก ซึ่งเกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์และพัดลมในเครื่องปรับอากาศ หากลดการใช้พลังงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และลดการใช้พลังงานของมอเตอร์พัดลมได้จะสามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปรับความเร็วรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์พัดลมให้มีความเร็วเหมาะสมกับการใช้งานช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
ใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
3นาย นิวัฒน์ หล่อวนาวรรณอุตสาหกรรม
4นาย พิทักษ์ โพธิ์ธรรมอุตสาหกรรม
5นาย ศุภชัย สมปานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ กรรณิกาปวส.
2นาย รัชชานนท์ ดวงสุวรรณปวส.
3นาย ศราวุฒิ ขาวละออปวส.
4นาย ฤทธิรอน เมืองวงศ์ปวส.
5นาย พัทธพล มูลฟูปวส.
6นาย ภูริวัฌ เสมอเชื้อปวส.
7นาย จตุพล พรมเสนปวส.
8นาย ทินภัทร ทะลิปวส.