ชุดควบคุมพัดลมอยู่เย็น

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ การเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่สอดคล้องกับความจำเป็นนั้นทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ จึงออกแบบสร้างชุดควบคุมพัดลมอยู่เย็น เพื่อควบคุมการทำงานของพัดลมให้ทำงานเมื่อมีคนอยู่ และพัดลมปรับความเร็วสูงเมื่อคนอยู่ไกล พัดลมหมุนช้าเมื่อคนอยู่ใกล้ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความ สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดควบคุมการทำงานของพัดลม แบบอัตโนมัติ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
3นาย วิวัฒน์ อินทรมุสิกอุตสาหกรรม
4นาย วิทยา ปัญญาวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัษฎา คำมีปวส.
2นาย ภานุเดช มาทะปวส.
3นาย ณัฐพงษ์ วงศ์ไชยปวส.
4นาย พัชรพล ทาทองปวส.
5นาย เอกรินทร์ กันทะไชยปวส.
6นาย อภิวัฒน์ กรรณิกาปวส.
7นาย รัชชานนท์ ดวงสุวรรณปวส.