ระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อัจฉริยะ ในปัจจุบัน Arduino Platform ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในงาน 3D เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและควบคุมเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของระบบควบคุม 3D Print และเน้นวงจรควบคุมแบบ 3D Print ที่ควบคุมผ่านชุดควบคุม ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากและใช้แรงงานคนน้อยลง ซึ่งเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะสร้างชิ้นงานได้และที่สำคัญผู้ใช้ยังสามารถปล่อยเครื่องทิ้งไว้ได้เพราะเมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วก็จะปิดระบบได้เองและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในงานอื่นๆ หรือประยุกต์ใช้แบบอื่นๆได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อัจฉริยะ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
ออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบในแบบต่างๆได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องอยู่ที่หน้าเครื่องตลอดเวลา ซึ่งที่ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมการทำงานและหยุดการทำงานด้วยตัวเองเมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จ
1.ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อัจฉริยะ
2. ช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อัจฉริยะ
3.ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนันต์ ศรีสกุลอุตสาหกรรม
2นาย รังสิมันต์ น้อยเจริญอุตสาหกรรม
3นางสาว นันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย ปิยะชาติ แสงทองอุตสาหกรรม
5นาย พนธกร พงศ์จิระปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นีรติกานต์ แป้นเมืองปวส.
2นาย นิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์ปวส.
3นาย โดมทอง มีเต่าใหปวส.
4นาย ณัชพล พิบูรณ์ปวส.
5นางสาว พิมพ์อร เสาหินปวส.
6นางสาว ชลดา พันธุ์รอดปวส.