การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บตำแหน่งการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ออกแบบและสร้างออกแบบและสร้างเครื่องเก็บตำแหน่งการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากผลการทดลองพบว่าเครื่องเก็บตำแหน่งการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลายสำหรับการทดลองนี้ใช้วิธีทำซ้ำและหาค่าเฉลี่ย การทดลองจำนวน 10 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย ของการหยด 1 ก้อน 3 ก้อน และ 5 ก้อน ตามลำดับ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นได้มากกว่า 90% ผลการทดลองพิกัดตำแหน่งที่แสดงในแผนที่ในแผนที่ google map ตรงตามพิกัดและแม่นยำ ภาพรวมของความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ 4.52

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเก็บตำแหน่งการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่ใช้หยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์เช่นแทงค์น้ำ ถังเก็บกักน้ำ โดยใช้ก้อนปูนใส รวมกับน้ำขิง ปั้นเป็นก้อนทรงกระบอก บรรจุในเครื่องหยดสาร โดยมีปุ่มกดเลือกการหยดสารตามปริมาณถังบรรจุน้ำ ในหมู่บ้าน ตำบล ตามเขตรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข แล้วทำการระบุตำแหน่งด้วยGPS
1. เก็บตำแหน่งการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นฐานข้อมูล ตำแหน่ง พิกัดการหยดสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย
2. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในการลดการแพร่พันธุ์ยุงลายในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรชัย ปิงเมืองอุตสาหกรรม
2นาย อดิศักดิ์ ศรียะอุตสาหกรรม
3นาย เชียงชัย แปงณีวงค์อุตสาหกรรม
4นาย ดนุรุท สีลาคำอุตสาหกรรม
5นาย มณฑล ยะตาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติชัย สิทธิบุญไพศาลปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ จันทร์เกิดปวส.