ระบบควบคุม Smart Farmแบบ Low Voltage ผ่าน Smart phone**

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนันต์ ศรีสกุลอุตสาหกรรม
2นาย รังสิมันต์ น้อยเจริญอุตสาหกรรม
3นาย เมธี สุ่นสุขอุตสาหกรรม
4นาง วรนุช พรเสนาะอุตสาหกรรม
5นาย ปิยะชาติ แสงทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัจฉรา พานทองเกล้าปวส.
2นาย วทัญญู วสุสิริกุลปวส.
3นาย วริศธีรัตม์ ทัศทองปวส.
4นาย วรากร บุญธนะสารปวส.
5นาย อัครเดช เชยชูศรีปวส.
6นาย เรืองพัศตร์ ประวิทย์ชาติปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมSmart Farmแบบ Low Voltage ผ่าน Smart phone ในปัจจุบัน IOT ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ซึ่งโครงการนี้จะเน้นการนำเอา IoT มาใช้ในภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักแบบ Hydroponics เพื่อทำให้การปลูกผักเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของระบบควบคุม Smart Farm และเน้นวงจรควบคุมแบบ Low Voltage ที่ควบคุมผ่าน Smart phone ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากและใช้แรงงานคนน้อยลง ซึ่งเพียงแค่นี้ก็สามารถปลูกผักให้โตได้และที่สำคัญผู้ใช้ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสั่งงานได้ระบบได้ตลอดเวลาและยังสามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมให้ผู้ดูแลได้รับทราบตลอดเวลาเช่นกันและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน หรือประยุกต์ใช้แบบอื่นๆได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุม Smart Farmแบบ Low Voltage ผ่าน Smart phone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมดูแลสั่งงานที่เกี่ยวกับการปลูกผักผ่าน Smart phone ได้ในรูปแบบ Low Voltage และสามารถตรวจสอบค่าต่างๆได้ตลอดเวลา และตัวเครื่องได้มีการออกแบบระบบควบคุมในแบบ Low Voltage
ระบบควบคุม Smart Farmแบบ Low Voltage ผ่าน Smart phone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมดูแลสั่งงานที่เกี่ยวกับการปลูกผักผ่าน Smart phone ได้ในรูปแบบ Low Voltage และสามารถตรวจสอบค่าต่างๆได้ตลอดเวลา และตัวเครื่องได้มีการออกแบบระบบควบคุมในแบบ Low Voltage