เครื่องคิดค่าน้ำอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตพืชและสัตว์ ในอาคารบ้านเรือน สำนักงานหรือหอพักนั้นนั้นการใช้น้ำประปาต้องผ่านมาตรวัดน้ำ การจดหน่วยประปาต้องใช้แรงงานคน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการดำเนินการ จึงสร้างเครื่องคิดค่าน้ำอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้
ลดการใช้แรงงานคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
3นาย วิวัฒน์ อินทรมุสิกอุตสาหกรรม
4นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
5นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ถนัดกิจ ทะสะภาคปวส.
2นาย มงคล ยาโนปวส.
3นาย สุชา ไชยวังเทพปวส.
4นาย นภัสกร คำชุมปวส.
5นาย อนุวัฒน์ สุริยะปวส.
6นาย สุรฤทธิ์ แซ่แจ๋วปวส.
7นาย เฉลิมพล ณะมีปวส.
8นาย จตุพล พรมเสนปวส.