ระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ลิขิต ขัดแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อัญชลี ขวัญสง่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นิภา ไชยเสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุนันทา ขยันขายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ณัฐนันท์ สุกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรีย์นิภา เป่งงามปวส.
2นาย อิทธิพงษ์ศักดิ์ คำมาปวส.
3นางสาว มธุรส กันทะสอนปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ เครื่องสนุกปวส.
5นางสาว นันทิกานต์ ลุนนากันฑ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ กำหนดความสามารถของระบบงาน 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบรักษาความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการบุคลากร 3) ระบบการจัดการงานประกันคุณภาพ (SAR) เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน และช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูลบนแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการฐานข้อมูล และจำลองหน้าเว็บเพจผู้พัฒนาระบบ สามารถสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ ได้ตามวัตถุประสงค์และได้ทำการทดสอบ การใช้งานและสามารถทำการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษา เพื่อนำไปบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- พัฒนาซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหารและบุคลากร นำไปวางแผนพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
- ได้พัฒนางานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
- ได้พัฒนานาซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- สถานศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหารและบุคลากร นำไปวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตต่อไป