View 2 Go Ver.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงษ์ ไทยพานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ภัททิรา ชานันท์โทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณวิสา ทองไถ่ผาปวช.
2นางสาว สิราวรรณ ฟั่นคำสายปวช.
3นางสาว ปาลิตา ถาวรปวช.
4นางสาว กนิษฐา ภามาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นแหล่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสาร และการให้ความบันเทิง จึงได้พัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีเครื่องฉายภาพในเครื่องเดียว พกพาได้อย่างสะดวก และเป็นสื่อการเรียนการสอนในที่พื้นที่จำกัด มีจอภาพLCD ระบบสัมผัสและโปรเจคเตอร์ในตัว ใช้งานง่าย สะดวก สามารถยกระดับการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย หรือใช้เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยในVer.2นี้จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
3. สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ทั้งแบบ LAN และ Wi-Fi
4. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายทั้งแบบ Bluetooth และ USB
คอมพิวเตอร์แบบพกพามีจอ LCD ระบบสัมผัสพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในตัว สามารถเชื่อมต่อ Internet หรืออุปกรณ์ได้หลากหลายใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย หรือใช้เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน